VŠEOBECNÉ OBCHODONÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky VOP.

1.) Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,VOP”) predstavujú zmluvné podmienky nájmu obytného motorového vozidla – karavanu (ďalej len ,,karavan”) prenajímateľa, ktorým je spoločnosť s ručením obmedzeným: Hylcar s.r.o., so sídlom  Pezinská 1814/45, 900 81 Šenkvice IČO: 51 062 909, DIČ: 2120577679, IČ DPH SK2120577679, (ďalej len ,,prenajímateľ”) a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme dopravného prostriedku (ďalej len ,,zmluva o nájme”). Ďalšie zmluvné podmienky ako napr. dohoda o výške nájomného, budú upravené písomne v zmluve o nájme. Všetky vzťahy neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka. Podmienky odlišné od VOP musí písomne odsúhlasiť prenajímateľ ako súčasť zmluvy o nájme, iné podmienky odlišné od týchto VOP nebudú akceptované.

 

2.) Viesť karavan, môžu len osoby uvedené v zmluve o nájme, ako osoby oprávnené viesť karavan. Minimálny vek nájomcu a každého vodiča, ktorý bude podľa zmluvy o nájme oprávnený viesť karavan je 25 rokov. Nájomca, ako aj vodič musia byť po dobu najmenej troch rokov držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B, ktorý je platný aspoň po dobu jedného roka odo dňa uzatvorenia zmluvy o nájme a musia mať prax vo vedení motorového vozidla minimálne dva roky. Skutočnosti podľa tohto odseku 2.) VOP sa preukazujú predložením príslušného vodičského preukazu a občianskeho preukazu k nahliadnutiu prenajímateľovi a zapísaním do prílohy v nájomnej zmluve. Na základe zmluvy o nájme môže byť karavan použitý na cesty v rámci Európskej únie, cesty do mimoeurópskych krajín, musia byť vopred písomne odsúhlasené prenajímateľom. Cesty do vojnových oblastí sú zakázané.

 

3.) Platný vodičský a občiansky preukaz nájomcu a každého vodiča, ktorý bude podľa zmluvy o nájme viesť karavan, alebo iný preukaz sa predloží k nahliadnutiu v deň podpisu zmluvy o nájme, spolu s aspoň jednou originálnou faktúrou dodávateľa, vystavenou s adresou trvalého pobytu nájomcu (napr. elektrika, plyn, voda, mobilný telefón), nie staršou ako 2 kalendárne mesiace.

 

4.) Karavan sa nájomcovi odovzdáva v sídle spoločnosti prenajímateľa na adrese: Pezinská 1814/45, 900 81 Šenkvice po vzájomne dohodnutom čase, prípadne za poplatok na inom mieste odovzdania, po individuálnej písomnej dohode. Karavan sa odovzdáva v stave plne spôsobilom prevádzky s platnou technickou a emisnou kontrolou v deň začatia i ukončenia nájmu podľa nájomnej zmluvy. Všetky zjavné poškodenia a prípadné poruchy príslušenstva sa vyznačia a zapíšu do preberacieho protokolu a podpíšu oboma zmluvnými stranami. Karavan, je vždy protokolárne odovzdaný nájomcovi. Pri odovzdaní a preberaní karavanu môže byť vyhotovená zo strany prenajímateľa fotodokumentácia exteriéru a interiéru karavanu.

 

5.)Karavan sa odovzdáva nájomcovi skontrolovaný, vyčistený (interiér, exteriér), má komplexne plne funkčné vybavenie (ktoré sa pri zaškolení prenajímateľa vyskúša) a sú doplnené všetky kvapaliny (ako napr. LPG, vody, WC náplne a pod.) Karavan má platné všetky príslušné doklady pre cestovanie v krajinách EÚ. Karavan sa taktiež odovzdáva s doplnenými prevádzkovými kvapalinami, s plnou nádržou pohonných hmôt/s plnou nádržou sa karavan aj odovzdáva prenajímateľovi pri ukončení nájmu podľa nájomnej zmluvy. V opačnom prípade vzniká prenajímateľovi nárok na úhradu pohonných hmôt, ktoré budú doúčtované resp. odpočítané z kaucie. Náklady za rozdiel ceny v palive, podľa platného cenníka jednotlivých čerpacích staníc znáša nájomca, nakoľko je povinný vrátiť karavan s plnou palivovou nádržou.Prenajímateľ zabezpečí úhradu celoročnej diaľničnej známky za užívanie Slovenských ciest karavanom, a v rozsahu uvedenom v nájomnej zmluve prípadne aj za užívanie zahraničných ciest. Užívanie ciest prevádzkou karavanu, ktoré nie je podľa tohto odseku 5.) hradené prenajímateľom, uhrádza v plnej výške nájomca bez nároku na refundáciu takýchto nákladov prenajímateľom. V prípade, že nájomca užíva cesty prevádzkou karavanu, ktorých užívanie je spoplatnené podľa aplikovateľného predpisu alebo zmluvy bez úhrady za takéto užívanie vzniká prenajímateľovi nárok voči nájomcovi na náhradu uplatnených úhrad v celej výške vrátane všetkých súvisiacich nákladov, ktoré sa za takéto užívanie vlastník alebo správca cesty v neprospech prenajímateľa ako prevádzkovateľa karavanu uplatní. Ustanovenia tohto odseku 6.) sa použijú primerane aj v prípade neuhradeného poplatku za užívanie parkovacieho státia a prípadné iné sankcie uplatnené voči nájomcovi v čase nájmu karavanu.

 

6.) Prenajímateľ zaškolí nájomcu na obsluhu karavanu a vysvetlí všetky jeho komponenty (ako napr.: používanie WC a kúrenia, a pod.) vrátane poučenia o bezpečnostných a právnych predpisoch ako aj o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia karavanu. Prevzatie karavanu nájomcom a zoznámenie sa s jeho zariadením a obsluhou trvá cca 60 minút. Odovzdanie karavanu prenajímateľovi a jeho následná kontrola trvá cca 30 minút. Nájomca je preto povinný s touto časovou dobou počítať a strpieť všetky úkony prenajímateľa pri prevzatí a odovzdaní karavanu. Podpisom na preberacom protokole nájomca potvrdzuje, stav karavanu a príslušenstva, ktorý mu bol odovzdaný ako aj riadne oboznámenie sa s obsluhou karavanu a poučenie o používaní karavanu.

 

7.) Nájomca sa zaväzuje karavan užívať výhradne na účel, na ktorý je určený, a to dočasné užívanie pre účely prepravy a dočasného ubytovania osôb. Karavan sa vracia včas a v stanovený dátum v zmluve o nájme, najneskôr však do 17:00 v stave nepoškodenom (v akom ho nájomca prebral v zmysle preberacieho protokolu), vrátane kompletného, nepoškodeného, funkčného príslušenstva a jeho súčastí, prevzatie karavanu prenajímateľ potvrdí svojím podpisom na odovzdávajúcom protokole. Karavan nájomca vracia vyčistený, s prázdnou a vyčistenou odpadovou nádobou na WC, rovnako ako v stave pri jeho preberaní do nájmu.

 

8.) Nájomca sa zaväzuje počas doby nájmu starostlivo nakladať, hospodáriť a chrániť karavan. Taktiež vykonávať pravidelnú kontrolu stavu prevádzkových kvapalín, v prípade potreby vykonať základnú údržbu, do ktorej spadá i kontrola motorového oleja a predpísaného tlaku v pneumatikách. V kabíne ako i v celom karavane nie je dovolené fajčiť. Karavany spoločnosti Hylcar s.r.o. sú vybavené GPS systémom určenia polohy.

 

9.) Rezerváciu nájmu karavanu je možné vykonať elektronicky na webovej stránke prenajímateľa, telefonicky, mailom a takto vykonaná rezervácia platí 2 dni. Záloha na rezerváciu nájmu karavanu vo výške 50% z celkového nájomného je splatná do 2 dní od rezervácie a následne jej pripísaním na účet prenajímateľa (uvedený v týchto VOP) sa mení na záväznú a slúži ako blokácia daného termínu pre účely nájmu karavanu. Pripísaním zálohy na účet prenajímateľa sa rezervácia stane záväznou. Prenajímateľ  si vyhradzuje právo zrušiť  aj záväznú rezerváciu v prípade závažnej poruchy karavanu (havária, poškodenie vyžadujúce si okamžitú opravu a pod.) V takom prípade prenajímateľ o tejto situácii informuje nájomcu a vráti mu všetky poplatky uhradené nájomcom prenajímateľovi. Celková suma nájmu je uhradená na účet prenajímateľa.

 

10.) Pred prevzatím karavanu je nájomca povinný uhradiť nájomné v plnej výške ako aj kauciu na krytie škody na karavane vrátane, škody v prípade znečistenia, nedoplnenia pohonných látok a prevádzkových kvapalín ako aj prípadných uplatnených pokút a iných nárokov podľa týchto VOP, spoluúčasť za každú poistnú udalosť 350EUR. Podpisom nájomnej zmluvy nájomca súhlasí so započítaním nárokov prenajímateľa podľa predchádzajúcej vety s kauciou. Na základe požiadavky budúceho nájomcu je vyfakturovaná v splatnosti v predstihu pred začatím nájmu suma 1000,- EUR , ktorá tvorí vratnú zálohu na kauciu v prípade poruchy alebo poškodenia karavanu nekrytého poistnými podmienkami, ale aj ako krytia nákladov pri vrátení obytného automobilu ktoré môžu byť  fakturované a to :

•Nadmerne znečistenie interiéru 100 EUR s DPH

•Nadmerné znečistenie exteriéru 30 EUR s DPH

•Nevyčistená WC nádrž 50 EUR s DPH

•Nedotankovaná nádrž 10 EUR s DPH + pohonné hmoty

spoluúčasť za každú poistnú udalosť 350 EUR s DPH

 

NEDODRŽANIE PREVZATIA A VRÁTENIA  SA ÚČTUJE 50 € KAŽDÁ ZAČATÁ HODINA

Ak výšku škody nie je možné určiť pri odovzdaní karavanu, prenajímateľ je oprávnený kauciu zadržať, uhradiť  z nej škodu a následne kauciu vyfakturovať  nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje uhradiť  prenajímateľovi, každú škodu a náklady s tým spojené, spôsobenú v čase nájmu, ktoré nie sú kryté poisťovňou aj v prípade, že výška škody prekračuje stanovenú kauciu. Kaucia je splatná pred prevzatím karavanu podľa nájomnej zmluvy spolu so sumou za celkový nájom vozidla, pričom úhrada týchto súm tvorí odkladaciu podmienku pre splnenie povinnosti prenajímateľa k odovzdaniu vozidla. Na všetky platby vystaví prenajímateľ riadny daňový doklad. Kaucia bude účtovaná 30 dní pred začatím stanoveného nájmu spolu so sumou za celkový nájom vozidla. Na všetky platby vystaví prenajímateľ riadny daňový doklad.

 

11.) Storno poplatky predstavujúce nárok prenajímateľa na náhradu ušlého zisku, ktorý mu v dôsledku rezervácie karavanu vznikne sa riadia podľa nasledovných pravidiel :

 • 30% z celkovej ceny prenájmu, ak bola záväzná rezervácia zrušená viac ako 60 dní pred termínom prevzatia vozidla nájomcom,
 • 50% z celkovej ceny prenájmu, ak bola záväzná rezervácia zrušená viac ako 59 – 15 dní a menej alebo rovno 28 dní pred termínom prevzatia vozidla nájomcom,
 • 100% z celkovej ceny prenájmu, ak bola záväzná rezervácia zrušená menej alebo rovno 14 dní pred termínom prevzatia vozidla nájomcom.

Pri predčasnom vrátení karavanu zo strany nájomcu, nevzniká nárok na vrátenie zvyšnej finančnej čiastky za časť nájmu karavanu ako náhrada ušlého zisku ktorý, mu v dôsledku rezervácie karavanu vznikne. V prípade akéhokoľvek storna, bude však kaucia vrátená v plnej výške. Nájomcovi potvrdená rezervácia môže byť odo dňa rezervácie až do 60 dní pred dohodnutým začiatkom nájmu zmenená, ak má prenajímateľ voľné kapacity a nájomcom navrhovaná alternatívna objednávka nájmu rozsahovo zodpovedá pôvodnej objednávke. Neskoršia zmena nie je možná. Za každú zmenu termínu nájmu sa fakturujú administratívne poplatky podľa aktuálneho cenníka prenajímateľa.

 

12.) V prípade storna nájmu z objektívnej príčiny na strane nájomcu (napríklad : úraz alebo choroba), ktorá bráni začať nájom si prenajímateľ vyhradzuje právo samostatne posúdiť objektívnosť prípadu. V prípade objektívnej príčiny je potrebné túto skutočnosť prenajímateľovi preukázať. V prípade objektívne uznanej príčiny bude však nájomcovi umožnené, aby si pre nemožnosť nájmu vybral buď vrátenie 50% finančnej čiastky z uhradeného nájomného alebo iný možný náhradný termín nájmu. V prípade klamstva, alebo špekulácie si prenajímateľ vyhradzuje právo takéto objektívne storno neuznať a v takom prípade sa budú aplikovať storno poplatky účtované ako v 11. bode týchto VOP.

 

13.)Storno poplatky podľa týchto VOP v prípade, že nájomca nemôže začať z objektívnej príčiny nájom karavanu môžu byť v prípade písomnej dohody uhradené čiastočne z poistného krytia poisťovateľom, a to na základe dohodnutých poistných podmienok a v rozsahu určenom príslušným poisťovateľom v poistenej zmluve. V prípade záujmu nájomcu o poistenie storna so záväzkom príslušného poisťovateľa nahradiť určené storno poplatky (v rozsahu určenom poisťovateľom) prenajímateľ ponúka dohodu o poistení storna na základe súhlasu nájomcu, ktorý bude nájomcom písomne potvrdený a podmienky poistenia budú zo strany nájomcu písomne odsúhlasené, a nájomca bude povinný znášať len príslušnú sumu spoluúčasti v zmysle poistných podmienok. V prípade, že v súlade s týmto bodom 13.) nebude dosiahnutá dohoda o poistení storna nájomca je povinný znášať storno poplatky podľa týchto VOP sám, pričom ustanovenia týchto VOP o poistení storna sa neaplikujú.

 

14.) Pri nedodržaní termínu vrátenia karavanu (z iných ako objektívnych dôvodov, za ktoré nájomca ani s časti nezodpovedá ako je napríklad technická porucha , ktorá bráni bezpečnému presunu karavanu) bude nájomcovi účtovaný za každý deň omeškania s vrátením karavanu poplatok 240,- EUR s DPH. V prípade predčasného vrátenia karavanu prenajímateľovi, nájomcovi nevzniká nárok na vrátenie nájomného.

 

15.)Nájomca prehlasuje, že karavan nebude využitý na zárobkovú činnosť, a že v ňom nebudú prepravované iné osoby ako tie uvedené v nájomnej zmluve, a nebudú v karavane prepravované zvieratá. Ďalej nájomca vyhlasuje, že karavan nebude slúžiť na prepravu vecí ktoré sú : mimoriadne  ťažké, horľavé, prašné, páchnuce  či znečisťujúce veci, ani žiadne nezákonné. Zakazuje sa karavan samovoľne polepovať akýmikoľvek predmetmi či nálepkami alebo vykonávať na ňom akékoľvek úpravy bez súhlasu prenajímateľa. Prenajímateľ po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení opravy, uhrádza náklady príslušenstva a súčastí karavanu vzniknuté bežným opotrebením na doklad o výmene opotrebovaného komponentu nájomcom a jeho úhrade. Prenajímateľ nie je povinný uhradiť náklady, ktoré nevznikli bežným opotrebením ale prevádzkou a vedením karavanu (ako napr.: defekt kolesa).

 

16.) Nájomca sa zaväzuje užívať karavan výlučne na účel, na ktorý je technicky určený. Nájomca zároveň zodpovedá, že karavan nebude riadený vodičom, ktorý by mohol byť pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných, alebo návykových látok. V čase nájmu karavanu nájomca zodpovedá za dodržiavanie všetkých dopravných a právnych predpisov, za porušenie ktorých nesie plnú právnu zodpovednosť  po celú dobu trvania nájmu. V prípade, že bude prenajímateľovi doručená pokuta za porušenie dopravných predpisov za obdobie nájmu, bude táto pokuta fakturovaná nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje túto pokutu uhradiť v plnej výške. Ak nastane porušenie VOP, prenajímateľ je oprávnený nájomcovi odobrať karavan a to s okamžitou účinnosťou.

Ďalej je zakázané s karavanom sa zúčastňovať ako aj zapájať sa do súťaže pre motorové vozidlá, alebo iných obdobných aktivít vrátane testov. Používanie karavanu na tlačenie alebo ťahanie iných vozidiel, prívesov alebo iných predmetov ako aj jeho používanie v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie karavanu, resp. s pokynmi prenajímateľa je zakázané

 

17.) Nájomca musí pri dopravnej nehode, alebo inej nehode, ako aj po vzniku škody po požiari, pri odcudzení alebo inej škode na karavane ihneď upovedomiť prenajímateľa na telefónnom čísle : +421 908 785 233  alebo na telefónom čísle uvedenom v zmluve o nájme alebo v preberacom protokole, najneskôr do 2 hodín po takejto udalosti. Ak to charakter škodovej udalosti určuje ako napríklad dopravná nehoda, alebo škoda pri požiari je nájomca povinný okamžite privolať aj policajné zložky, alebo iné zásahové zložky a riadne zadokumentovať udalosť. V prípade dopravnej nehody nároky protistrany nesmú byť uznané, pokiaľ neprebehne riadne vyšetrovanie. Nájomca musí prenajímateľovi aj pri najmenšej škode vypracovať písomnú správu s podrobnou špecifikáciou a priložením fotodokumenácie. Ak nájomca z akéhokoľvek dôvodu zanedbá vypracovanie protokolu a poisťovňa preto odmietne zaplatiť náhradu škody, je nájomca povinný uhradiť celú škodu, ktorá nebola uhradená poisťovňou. Každá správa o nehode,alebo iná dokumentácia popisujúca charakter škody musí byť prenajímateľovi odovzdaná najneskôr pri vrátení karavanu úplne vyplnená a podpísaná. Musí obsahovať hlavne mená a adresy zúčastnených osôb a prípadných svedkov, ako aj úradnú značku podieľajúcich sa vozidiel.

 

18.) Prenajímateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla ako následok úmyslu alebo nedbanlivosti vo vzťahu k vzniku škody.

 

19.) V prípade odcudzenia karavanu je nájomca okamžite povinný kontaktovať  políciu a prenajímateľa, spísať  o tom riadnu zápisnicu, z čoho jedna kópia aj s rezervnými kľúčmi ako aj dokladmi od karavanu sa odovzdá prenajímateľovi. V prípade, že akýkoľvek z týchto bodov nebude splnený, nájomca sa zaväzuje znášať vzniknutú škodu a v plnej výške zaplatiť ju prenajímateľovi Hylcar s.r.o..

 

20.)V prípade poruchy alebo nefunkčnosti hlavných súčastí karavanu a jeho súčasti nájomca obratom kontaktuje prenajímateľa, ktorý určí postup. Prenajímateľ uskutoční všetky potrebné kroky k odstráneniu týchto závad. Nájomca smie počas doby nájmu objednať jednorazovo opravu karavanu, ktorá je potrebná pre zaistenie bezpečnej prevádzky a premávky do výšky 200,- EUR s DPH väčšie opravy vždy len so súhlasom prenajímateľa. Náklady na opravu znáša prenajímateľ, výlučne v prípade, že za ne zodpovedá pri predložení platných originálnych dokladov o servisnom úkone vrátane daňového dokladu. Prenajímateľ podľa predchádzajúcej vety zodpovedá za náklady na opravu závad karavanu, ktoré vznikli bežným opotrebením a v dôsledku bežného užívania karavanu, nie však za také, ktoré vznikli v dôsledku užívania karavanu v rozpore s uzatvorenou nájomnou zmluvou a týmito VOP.

 

21.) V prípade závažnej poruchy karavanu nezapríčinenej nájomcom, ktorá bráni jeho bezpečnej prevádzke, prenajímateľ sa zaväzuje poskytnúť náhradný karavan do 48 hodín. Ak prenajímateľ nedisponuje náhradným karavanom, prenajímateľ zabezpečí prepravu nájomcu ako aj ostatnej posádky karavanu podľa nájomnej zmluvy. Nájomcovi bude vrátená plná suma za nevyčerpané dni nájmu karavanu.

 

22.) S karavanom sa musí zaobchádzať šetrne a vecne správne a prípade jeho opustenia sa musí vždy riadne uzamknúť. Musia sa dodržiavať predpisy a technické pravidlá pre jeho používanie. Musí sa priebežne sledovať jeho prevádzkový stav, hlavne stav oleja a vody v chladiacej súprave, ako aj tlak v pneumatikách, ako aj iné dôležité ukazovatele, ktoré budú podrobne vysvetlené pri odovzdávaní karavanu. Nájomca je povinný každý deň trvania nájmu skontrolovať, či je karavan schopný bezpečnej prevádzky. V prípade zistenia neobvyklého stavu karavanu, ktorý by mohol obmedziť bezpečnú a plynulú prevádzku, je nájomca povinný upovedomiť prenajímateľa. Fajčenie je zakázané v celom karavane. Vozenie domácich zvierat je dovolené len s písomným súhlasom prenajímateľa.

 

23.) V prípade, že prenajímateľ  nedokáže zabezpečiť odovzdanie karavanu, nie z vlastného pričinenia, alebo z vyššej moci, v dohodnutý termín podľa nájomnej zmluvy je povinný túto skutočnosť oznámiť nájomcovi, bez zbytočného odkladu. Zároveň sa zaväzuje vrátiť celú už uhradenú výšku nájomného za karavan, najneskôr do 10. pracovných dní od zistenia takejto skutočnosti.

 

24.) Nájomca, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený uplatniť vady poskytnutej služby – nájmu karavanu reklamáciou u prenajímateľa písomným oznámení. Reklamácie na základe písomných oznámení ako aj prípadné ostatné sťažnosti a podnety nájomcu, ktorý je spotrebiteľom budú vybavené v plnom súlade so zákonom na ochranu spotrebiteľa a ostatnými aplikovateľnými právnymi predpismi.

Nároky nájomcu, ktorý je spotrebiteľom, môžu byť voči prenajímateľovi uplatnené aj prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len ,,zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov”) za podmienok v tomto zákone upravených vrátane riešenia sporu on-line v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online (ďalej len ,,nariadenie”). Nájomca, ktorý je spotrebiteľom má pravo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak prenajímateľ na jeho žiadosť o nápravu po vybavení reklamácie odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
Sťažnosť podľa tohto odseku môže byť podaná prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm v súlade s nariadením alebo dourčením sťažnosti orgánu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné.

 

25.) Karavan obsahuje aj ďalšiu výbavu, ktorá je určená na vnútorné alebo vonkajšie použitie  :

 • Vonkajšia markíza
 • Nosič bicyklov
 • Sada prípojných káblov 230 V
 • Plynová fľaša 11kg
 • Kliny na vyrovnanie vozidla 2ks
 •  TV s rozhraním USB / DVBT
 • Rádio s DVD/navigácia
 • Hadica na doplňovanie čistej vody 1 ks
 • Nádoba na dolievanie čistej vody 1ks
 • Povinná výbava automobilu
 • 4ks kempových stoličiek a stolík
 • solárne napájanie – možnosť nezávislosti od el. prípojky
 • Ostatné príslušenstvo

 

26.) Prenajímateľ ako aj nájomca si tieto VOP pozorne prečítali, obsahu v plnej miere porozumeli a na znak toho, že sa obsah doslovne zhoduje s ich slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne prejavenou vôľou, ako aj na znak toho, že tento úkon neurobili v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok pripájajú svoje podpisy, nakoľko VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o nájme karavanu.

 

27.) Všetky ďalšie podmienky nájmu neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka ako aj ďalšími platnými zákonmi SR.